четвер, 25 лютого 2016 р.

Тести з хімії для 8 класу

Ерудит.нет Сайт для учеников, студентов, учителей и родителей
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
          ДЛЯ УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ
З КУРСУ ХІМІЇ 
Класи неорганічних сполук.   Оксиди. (8 кл.)
                                                       1 варіант
   1.Вкажіть групу речовин, яка містить лише оксиди:
а) FеО, FеS, NO2;        б) N2O, Na2O, NaСl;     в) К2O, СгO3, Сг2O3;
г) FеО, Fе2O3, FеS;      д) К3N, КН, К2O.

  2.Визначте і вкажіть речовину А у схемі реакції А + Н2O Н2SO4:
     а2S;      б) SO2;      в) SO3;      г) SO;       д) Н2SO3.
 
  3.Вкажіть хімічну формулу оксиду, який має немолекулярну будову:
     а) SO2;      б) СO2;      в) Fе2O3;    г) Н2O;      д) СО .
  4.Вкажіть пару оксидів, які, взаємодіючи з водою, утворюють кислоти:
        a)Si02,N205;                б)NO,N2O5;          в)N205,   N02;           г) CO, С02;                                                 д) Сг03, Сг203.
 5.Вкажіть групу речовин, яка містить лише основні оксиди:
а) К2O, SO2, СuO;       б) SiO2, SO,Мg;      в) МgO, K2O, BaO;
   г) ZnO, K2O, SO3 ;     д) АІ2O3, ZnO, BeO.

Основні питання до тем і систематизований шкільний курс хімії (підготовка до ЗНО)

ГДЗ

Вимоги до змісту ДПА з хімії у 9 класі

                                    ДПА-2016 з хімії в основній школі (9 клас)
Атестаційна робота ДПА з хімії укладається вчителем із завдань, що охоплюють різні теми курсу хімії основної школи у такому співвідношенні:
Відсоток завдань
Клас
Теми
15
7
початкові хімічні поняття;
прості речовини метали і неметали.
45
8
кількість речовини, розрахунки за хімічними формулами;
основні класи неорганічних сполук;
періодичний закон і періодична система хімічних елементів Менделєєва;
будова атома хімічний зв’язок і будова речовини.
40
9
розчини;
хімічні реакції;
найважливіші
органічні сполуки.

Атестаційна робота складається iз завдань різних типів i рівнів складності, зокрема: завдання з вибором однієї правильної відповіді; завдання на встановлення відповідності; завдання на встановлення правильної послідовності; завдання з короткою відповіддю, серед яких завдання на відтворення генетичного зв’язку між класами неорганічних сполук, завдання на складання рівнянь окисно-відновних реакцій та електронних балансів до них, реакцій йонного обміну в молекулярній та йонній формах; завдання з розгорнутою відповіддю, серед яких задачі різних типів, які передбачають розгорнутий запис розв’язування задачі з обґрунтуванням кожного етапу.
До атестаційної роботи включаються завдання на визначення рівня сформованості основних умінь та способів дій, які можна пропонувати як в тестовій формі, так і у вигляді завдань з короткою або розгорнутою відповіддю, а саме:
- називати речовини за їх формулами, типи хімічних реакцій;Державна підсумкова атестація 2016 року

Практикум з біології 10 клас

неділя, 14 лютого 2016 р.

Профілактика ВІЛ/СНІД


МАН

Підготовка до ДПА з біології. Збірки завдань.

Підготовка до ДПА з хімії. Збірки завдань.

вівторок, 2 лютого 2016 р.


Матеріал  з хімії для дистанційного навчання 

11 клас

І. Опрацювати матеріал  з теми «Високомолекулярні сполуки» за планом:
1) Загальна характеристика високомолекулярних речовин (реакція полімерізції, реакція поліконденсації, мономер, полімер, мономерна (структурна ланка, ступінь полімеризації; лінійна, розгалужена, просторова  будова; термопластичні і термореактивні полімери; кристалічні та аморфні полімери).
2) Пластичні маси (пластифікатори, стабілізатори, антиоксиданти, антистатики, наповнювачі; поліетилен, поліпропілен, поліхлорвініл,полістирол, тефлон, феноло-формальдегідні смоли).
3) Синтетичні каучуки (бутадієновий каучук, ізопреновий каучук, вулканізація, гума, ебоніт).
4) Хімічні волокна (штучні та синтетичні; віскозне волокно, мідно-аміачне волокно, ацетатне волокно, капрон, капролактам, лавсан).

Під час підготовки пропоную  користуватися підручником  Хімія 11 клас 
автори: П.П. Попель, Л.С.Крикля (на блозі мітка Підручники і посібники)

Матеріал підручника Хімія: Величко Л.П., Буринська Н.М..підручник для 11 класу загальноосвіт. навч. закладів.: профіл. Рівень-ю К.:Школяр, 2013
ПЛАСТИЧНІ МАСИ
З метою перетворення полімеру на пластмасу, тобто матеріал, при­датний для виготовлення різних виробів, до полімерної маси добав­ляють спеціальні речовини. Пластифікатори полегшують ковзання полімерних ланцюгів відносно один одного, вони ніби змащуються, і твердий полімер перетворюється на еластичний матеріал. Відомі вам пінопласти, що мають порувату структуру, утворюються завдяки так званим піноутворювачам, у результаті розкладу яких віділлються гази. Стабілізатори и антиоксиданти підвищують термо-,          світло-, хімічну стійкість матеріалів, антистатики зменшують наелектризованість. Для поліпшення механічних властивостей та здешевлення матеріалів до пластмас також вводять наповнювачі — кварц, крейду, волокна тощо, а забарвлюють 

Матеріал  з хімії для дистанційного навчання 10 клас
І. Вивчити конспект, таблицю у зошиті «Мінеральні добрива».

ІІ. Підготуватися до практичної роботи №1 «Добування карбон (ІV) оксиду, вивчення його властивостей. Перетворення карбонатів у гідрогенкарбонати.
Для підготовки до практичної роботи використовувати досліди, запропоновані на блозі (мітка Для учнів, хімія 10;. Мітка Віртуальна лабораторія).

Матеріал  з хімії для дистанційного навчання 

9-Б клас

Підготуватися до теоретичного заліку з теми «Електроліз» за питаннями.
• Виконуючи завдання, слід вважати, що всі електроди інертні.
1.Пригадайте, який процес називають електролізом. У чому його суть?
2.Поясніть, чи можна здійснити електроліз водних розчинів гліцерину і глюкози. Відповідь обґрунтуйте.
3.Дайте означення катода і анода. Які процеси на них відбуваються?
4.Поясніть, чим зумовлений склад продуктів, які утворюються в процесі електролізу водних розчинів електролітів.
5.З’ясуйте, які процеси відбуваються на катоді під час електролізу вод­них розчинів, що містять катіони а) А13+; б) Ag+в*) Fe2+.
6.Йод можна добути: а) взаємодією розчину калій йодиду з бромною во­дою; б) електролізом водного розчину калій йодиду. Що є подібного в цих процесах і що — відмінного? Запишіть рівняння реакцій.
7.З’ясуйте, які процеси відбуваються на аноді під час електролізу водних розчинів, що містять аніони а) СІ-; б*) СО2- в*) ОН- .
8*. Поміркуйте, у якій послідовності катіони Ніколу Ni2+Ауруму Au3+Аргентуму Ag+ відновлюватимуться на катоді під час електролізу водного розчину, якщо концентрація цих катіонів однакова.
9.Складіть рівняння реакцій електролізу водних розчинів:
а) хлоридної кислоти; б) магній йодиду; в*) меркурій(ІІ) нітрату. Наведіть схеми катодного й анодного процесів.
10.При електролізу розплаву літій хлориду виділився хлор об’ємом 3,36 л (н.у.). Обчисліть масу добутого металу, якщо вихід хлору стано­вить 80 %, а металу — 90 %.
(Підручник з хімії 10 клас (профільний рівень). Автори: Н.М. Буринська, В.М. Депутат, Г.Ф. Сударева, Н.Н. Чайченкою - стор. 251-255

Розв'язати задачі з теми "Електроліз" на визначення сили струму, часу, маси та об'єму речовин, що виділяються на електродах (за рівнями: середній рівень - № 1,2,8; достатній рівень - №3,4,5,6; високий рівень - №7,9,10,11)


1.За який час на катоді виділиться 1,2 г металу при проходження крізь розчин купрум(ІІ) хлориду електричного струму силою 0,8 А.
2.Визначте силу струму, при якій за 600 с із розчину аргентум нітрату виділиться 40 г срібла.
3.За 5 годин електролізу при струмі 25 А виділилось 125 г міді. Який ви­хід міді (%) за струмом?


 

Матеріал  з хімії для дистанційного навчання 

8 клас

Підготуватися до уроку узагальнення та систематизації знань з теми "Основні класи неорганічних сполук":
* повторити хімічні властивості оксидів (основних, кислотних, амфотерних), кислот, основ (розчинних, нерозчинних), солей, користуючись матеріалом підручника (параграфи 6, 8-11, 13);
* скласти таблицю добування оксидів, кислот, основ, солей, користуючись матеріалом параграфа 12;
* підготуватися до тестового контролю знань (тести пропонуються нижче)


Тест-контроль до теми «Основні класи неорганічних сполук»
1. Укажіть групу речовин, яка містить лише оксиди
FeO, FeS, NO2 Б N2O, Na2O, NaCl В K2O, Сl2O3Cr2O3 Г FeO, Fe2O3, FeS
Матеріал  з хімії для дистанційного навчання 

7 клас
І. Повторити матеріал з теми «Валентність» (підручник Хімія 7 клас, автор: О.В.Григорович, параграф 13); посилання на підручник на блозі, мітка Підручники і посібники

ІІ. Виконати тренувальні вправи
1.Визначити валентність атомів елементів у таких сполуках: Na2S; BeO; Si02; АІ203, Li3N; РН3; N203; HF; N20; К20.
2.Визначити валентність атомів елементів:
а) у сполуках з Йодом, знаючи, що він одновалентний:
НІ, СаІ2, АІІ3,СІ4;
б) у сполуках з Оксигеном: К20, MgO, Сr203, С02, Р205.
3. Записати формули таких сполук за валентністю:
III  II   IV    III      II        III  I     VI    II
FeO, SiO, AIF, CuO, Al Cl,  CrO, NO, BaH.

ІІІ. Повторити валентність деяких елементів
Підручник Хімія 7 клас, автор: О.В.Григорович, таблиця 3, 
стор. 91

ІV. Вивчити параграф 14 підручника. Відповідати на питання  після параграфа на стор. 103-104.

V. Виконати інтерактивну вправу «Фізичні та хімічні явища»
(на блозі мітка learning apps).

VІ. Випереджувальне завдання.
Підготувати міні-проект «Життя та діяльність М.В.Ломоносова».